Hlavní činnosti příspěvkové organizace:

 • údržba a opravy místních komunikací včetně dopravního značení a dozor nad nimi podle silničního zákona a prováděcích předpisů

 • čištění místních komunikací,chodníků a ostatních ploch, včetně zimní údržby

 • odpadové hospodaření prováděné podle platných právních předpisů a směrnic

 • výsadba a údržba městské zeleně (sady, parky, ostatní zelené plochy )

 • údržba a opravy splaškových kanalizačních vpustí pro účely města a které svým charakterem nespadají do správy MěVAK

 • vylepování plakátů

 • plnění dohody o poskytování příspěvku na úhradu nákladů v souvislosti s vytvářením a prováděním veřejně prospěšné práce (Úřad práce)

 • provozování veřejných WC

 • správa dětských hřišť

 • údržba a opravy majetku svěřeného do správy 

 • hřbitovní správa

 • zajišťování nákladní dopravy pro vlastní potřebu i potřebu města Jaroměře

 • opravárenská činnost pro vlastní potřebu

 • údržba a opravy autobusových zastávek

Svoz biomasy od občanů končí dne 20.11.2017.

Nadále možnost vlastního odvozu na sběrný dvůr v provozní době.

29.10.2017 větrná kalamita

Vzhledem k situaci , která nastala v neděli  dne 29.října na josefovském hřbitově, kdy následkem silného větru došlo k vyvrácení  či odštípnutí  několika stromů, došlo z bezpečnostních důvodů k úplnému uzavření  celého prostoru. Odstraňování  vzniklých škod pracovníky TSM i najatou odbornou firmou nadále pokračuje,  přesto bude od  středy 1.listopadu od 14ti hodin hřbitov znovu zpřístupněn  veřejnosti.

Vzhledem k poloze terénu a ještě větší  otevřenosti  vůči  povětrnostním vlivům
doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti .  

O průběhu dalších prací budeme na svých stránkách nadále informovat.