Veřejná zeleň a bioodpady

Středisko Veřejná zeleň je jednou ze součástí organizace Technických služeb města Jaroměře. Slouží k základní údržbě městské zeleně. Rozumí se tím výsadba květinových záhonů, výsadba květinových mís a jejich údržba, ošetřování keřů a stromů, sečení travnatých ploch, údržba, výsadba a ošetřování porostů. Dále zajišťuje svoz biomasy prostřednictvím vaků, které jsou k zakoupení v areálu TSM, svoz se provádí vždy od dubna do listopadu a to v pondělí a v úterý.Snímek 084

2014-07-07 09.16.48

Snímek 027

Snímek 127

Svoz biomasy v roce 2020 bude prováděn v období od 23. března do 9. listopadu.

V letošním roce bude opět po celém městě prováděn svoz bio-odpadů formou svozových pytlů z rodinných zahrad.

Svoz je i nadále zdarma, hradit se bude pouze pořízení jutového vaku. Cena 1 ks činí 200 Kč. Zájemci si mohou vyzvednout transportní vaky v areálu Technických služeb (Náchodská 544).

Svoz bude prováděn každý týden v pondělí od 6:30 do 14:30 hod.

Biomasu naloženou pouze do těchto transportních tašek připraví občané ráno v den odvozu před svůj dům, aby ji pracovníci TSM mohli vždy vysypat a vaky vrátit zpět za plot. V případě že z časových důvodů nestihneme svoz provést v pondělí, ponechte prosím vak před domem, k vysypání dojde následující den. Dále žádáme o dodržení pondělního termínu, zpět se vracet nebudeme.

V případě že vak bude obsahovat jiný materiál než biomasu, nebo překročí stanovenou váhu (30 kg), nebude vak vyvezen.

Do sběrných vaků patří: čerstvě posečená tráva, seno, větve, listí, piliny, hobliny, kůra, shnilé ovoce, atd.

Do sběrných vaků nepatří: kamení, cihly, stavební materiál, sklo, baterie, plasty, plechovky, zbytky masa a kostí, popel, aj.

Kontakt: Technické služby města Jaroměře, p. Tomáš Tuček, tel. 775 700 365

 

Technické služby města Jaroměře

  • dýňový záhon Na Zavadilce dýňový záhon Na Zavadilce

 

Metodika postupu kácení dřevin na pozemcích města Jaroměř

 

 

Kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí předpisy (dále jen „zákon“).

 

 

Jelikož povolení ke kácení dřevin v Jaroměři a přilehlých částech podléhá mimo jiné projednání podnětů ke kácení v komisi pro životní prostředí (případně příslušného památkového orgánu) a následně projednání v Radě města bude s platností od 1. dubna 2014 postupováno následně:

 

  1. Písemné podněty a návrhy na kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví města Jaroměře budou podávány na odbor životního prostředí, městského úřadu Jaroměř.

  2. Podněty a návrhy budou projednány v komisi pro životní prostředí, poradního orgánu Rady města.

  3. Pokud se navržené kácení dotkne zájmů památkové péče, musí být předloženo příslušnému památkovému úřadu k vyjádření. Odpovídá příslušný pracovník odboru životního prostředí.

  4. Pokud bude ze strany Rady města schváleno podání žádosti o kácení, případně kladné vyjádření příslušného památkového úřadu, bude příslušným pracovníkem odboru životního prostředí podána žádost o povolení kácení dřevin orgánu ochrany přírody a krajiny.

  5. Příslušným pracovníkem odboru životního prostředí bude o projednávání podnětu písemně nebo eletronicky informován autor podnětu.

  6. Po proběhlém správním řízení a nabytí právní moci rozhodnutí o povolení kácení, bude rozhodnutí předáno proti podpisu odpovědnému pracovníkovi Technických služeb města Jaroměře.

  7. Veškeré podněty doručené odboru životního prostředí týkající se údržby zeleně (ořezání větví atd.) budou elektronicky předány odpovědnému pracovníkovi Technických služeb Jaroměře.

  8. Kácení stromů na pozemcích města Jaroměř, které nedosahují stanovené velikosti je plně v kompetenci odpovědného pracovníka Technických služeb města Jaroměř včetně všech zákonných povinností. O provední kácení odpovědný pracovník Technických služeb města Jaroměř provede oznámění (viz příloha metodiky) městu Jaroměř odboru životního prostředí.

  9. Kácení dřevin v havarijním stavu dle zákona je plně v kompetenci odpovědného pracovníka Technických služeb města Jaaroměř. Oznámení o jejich kácení příslušnému správnímu úřadu (viz příloha metodiky), včetně ostatních zákonných povinností je plně v kompetenci odpovědného pracovníka Technických služeb města Jaroměř.